องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คู่มือปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

1625457000
ขนาดตัวอักษร

1.  คู่มือการตรวจสอบงบประมาณและให้ความเห็น (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

2.  คู่มือการตรวจสอบและยืนยันงบประมาณเพื่อการเบิกจ่าย (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

3.  คู่มือการเบิกจ่ายและการบันทึกใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

4.  คู่มือการรับเงินและการบันทึกใบสำคัญรับรายรับจากบุคคลภายนอก (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

5.  คู่มือการรับเงินและการบันทึกใบสำคัญรับรายรับจากบุคคลภายใน (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

6.  คู่มือการรับเงินประกันสัญญา/เงินจ่ายล่วงหน้า (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

7.  คู่มือการจัดทำใบเสร็จรับเงิน (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

8.  คู่มือการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเช็ค (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

9.  คู่มือการนำส่งรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

10. คู่มือการจัดทำและนำส่งรายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

11. คู่มือการคืน/เบิกเพิ่มเงินยืมทดรอง (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

12. คู่มือการเบิกชดเชยเงินสดย่อย (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<