องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1625456940
ขนาดตัวอักษร

1.  คู่มือการรับเอกสารภายในและภายนอกองค์กร (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

2.  คู่มือการส่งเอกสารภายในและภายนอกองค์กร (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

3.  คู่มือการสร้างประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

4.  คู่มือการขอใช้ห้องประชุม (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

5.  คู่มือการขอใช้รถยนต์ (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<