องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คู่มือปฏิบัติงานบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1625456820
ขนาดตัวอักษร

1.  คู่มือการขออนุมัติตั้งเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

2.  คู่มือการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

3.  คู่มือการจัดทำใบของเบิกและบันทึกบัญชี (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

4.  คู่มือการตรวจสอบใบหักล้างเงินยืมทดรองและบันทึกบัญชี (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<

5.  คู่มือการจัดทำและนำส่งรายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี (Version 1.0) >>คลิกที่นี่<<