องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1652260800
ขนาดตัวอักษร

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6   มอบหมายให้ นางสาวมยุรี  ศรีสุริยพงศ์  นายศุปพัธไชย  ภาคธูป และนางสาวทิพสุดา  อวดคม เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 6 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ( อพท.6 ) วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565  ณ ชุมชนออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สำหรับชุมชนออนใต้  ถือเป็นเมืองเก่าที่มีตำนานมากมาย ในลักษณะ “ร้อยเรื่องเล่า” และ ยังรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีความผูกพันภายในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ และ วิถีชีวิตแบบ “บ้านจุ้ม เมืองเย็น” (บ้านที่อุดมสมบูรณ์ เมืองที่สงบร่มเย็น)  ทำให้ตำบลออนใต้มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง และ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ หรือCIV (Creative Industry Village) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ยกระดับชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผนวกกับความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจเป็นต้นแบบชุมชนและหมู่บ้าน CIV ได้อย่างแท้จริง