องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ชุมชนไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

1652847960
ขนาดตัวอักษร

            นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6   มอบหมายให้ นางสาวมยุรี  ศรีสุริยพงศ์  พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 6 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ( อพท.6 ) วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565  ณ ชุมชนไตลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

           สำหรับชุมชนไตลื้อบ้านลวงเหนือ ถือเป็นเก่าแก่ที่ย้ายมาจากสิบสองปันนา ชุมชนแห่งนี้ได้มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทลื้อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ สถาปัจยกรรม วิถีชีวิต อาหาร หรือแม้แต่การแต่งกาย มีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ  และ การใช้วิถีชีวิตแบบ “ไต ลื้อ”  ชุมชนไตลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง และ ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  รางวัลชุมชนช่างคิด รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  และรางวัลที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับล่าสุด “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards)  หรือ “รางวัลกินรี” ได้รับจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) ยกระดับชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน