องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์กลุ่มตลาดมูลค่าสูง (กลุ่ม mice กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่ม silver age) ครั้งที่ ๒ ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1653552000
ขนาดตัวอักษร

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖   มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๖ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์กลุ่มตลาดมูลค่าสูง (กลุ่ม mice กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่ม silver age) โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ( อพท.๖ ) ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านท่าขันทอง ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ และได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  รางวัลชุมชนช่างคิด รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  และรางวัลที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับล่าสุด “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards)  หรือ “รางวัลกินรี” ได้รับจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) ยกระดับชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย มีมนตร์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเหนือลำน้ำโขง กับวัฒนธรรมของผู้คนจากภาคอีสานในดินแดนล้านนา จนเกิดวิถีวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่มากด้วยสีสัน กับกิจกรรมที่ถูกจัดการโดยชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ที่โดดเด่นในเรื่องของความสะอาด น้ำใจไมตรีของเจ้าบ้าน และสถานที่ที่ได้สัมผัสธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยมีกิจกรรมเสริมในชุมชนมาพร้อมกับวัฒนธรรมอีสานส่งเสริมและสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงพื้นที่กับผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าขันทอง เพื่อวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยว ต่อไป