องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร พ.ศ.2566 – 2570 กับการคาดหวัง

1653552720
ขนาดตัวอักษร

อพท.4 มีความคาดหวังในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (พ.ศ. 2566-2570) จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัด

สุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร เกิดการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้ได้รับการ

คุ้มครอง อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงคุณค่าในการเรียนรู้สำหรับการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน

เกิดการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐานสากล

ด้วยความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เกิดการพัฒนาศักยภาพโครงข่ายการ

คมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ เกิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม