องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรีสร้างสรรค์สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1654690140
ขนาดตัวอักษร

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรีสร้างสรรค์สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)