องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

จับมือร่วมปั้นเกาะหมาก

1656318600
ขนาดตัวอักษร

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจากฯ พร้อมกับภาคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอ่าวนิด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่ Low Carbon Destination หมู่เกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Blue Carbon ในแหล่งหญ้าทะเล เกาะหมาก-เกาะกระดาด รวมถึงพัฒนาพื้นที่ ระบบนิเวศ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ยังกล่าวต่อภาคีที่เข้ามาร่วมงานและสื่อมวลชนว่า อพท. มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับให้เกาะหมากเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ โลว์คาร์บอน เดสติเนชั่น (Low Carbon Destination) ที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวให้น้อยกว่าแหล่งท่องเที่ยวโดยทั่วไป และยกระดับให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Circular Economy  มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ณ โรงแรม ลิตเติ้ลมูน เกาะหมาก จังหวัดตราด