องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

1656384720
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อพท.๔ ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า สุโขทัย จัดอบรมการสำรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

            โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC) อพท.๔ จึงดำเนินการร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยนเรศวร) บริษัทสยามร้าย ตัวแทนชุมชน  และผู้ประกอบการในท้องถิ่น สำรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สัมพันธ์กับชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงาน เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของระบบนิเวศในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดำเนินการ และติดตามกิจกรรมการท่องเที่ยวและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ อพท.๔ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวในลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) อันสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีระบบที่ส่งเสริมบริษัทต่าง ๆ นักท่องเที่ยว และสาธารณชน ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน และการเริ่มต้นโครงการต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป