องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและการเสวนาทางด้านการออกแบบนานาชาติ จังหวัดเชียงราย “DESIGN TOGETHER FOR CHIANGRAI #1”

1656386400
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา พงศาปาน ผอ.สพข. เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวรายงาน กิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและการเสวนาทางด้านการออกแบบนานาชาติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปี 2565 โดยมีนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “ธรรมะรากแห่งความคิด สู่การสร้างสรรค์ ออกแบบ ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนเมือง” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ธรรมะเป็นแนวคิดในการทำงานว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีต้นทุนด้านการออกแบบสูง เพราะมีศิลปินและจิตกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่รวมกันมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น ถ้าเมืองเชียงรายอยากเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนถึงจะไปได้ไกล เพราะถ้าก้าวไปคนเดียวจะไปได้เร็วก็จริงแต่จะไปไม่ได้ไกล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การถอดบทเรียนเมืองสร้างสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในระดับประเทศและระดับสากล” โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 2) รศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเป็น Co-Focal Point เมืองสร้างสรรค์สุโขทัย 3) นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร และ 4) ผู้แทนย่านสร้างสรรค์ในหลายเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้แก่ Dr.Lu Thi Thanh Le จากประเทศเวียดนาม Mr.Daniel Choo จากประเทศสิงคโปร์ Dr.Jianmin Sun และ Dr.Zhang linyi จากประเทศจีน โดยมีผู้เข้าร่วมการกิจกรรมประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปกว่า 100 คน