องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 พบชมรมท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง

1659597960
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ (อพท.๔) ดร.ประครอง  สายจันทร์   ผู้จัดการ อพท.๔ มอบหมายเจ้าพัฒนาพื้นที่พิเศษและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ   จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ ณ ชมรมท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมภาคเช้า เป็นการลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน  ซึ่งมีวัดโบสถ์ เมืองบางขลังเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของชุมชนและมีการเชื่อมโยงเส้นทางไปยังแหล่งต่างๆภายในชุมชน เช่น ราเชนทร์
ART FARM  ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะ และบ้านแจ่มจ้าโฮมสเตย์ ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การทำขนมปรง พร้อมซื้อของฝาก ของที่ระลึก

กิจกรรมภาคบ่าย ได้มีการให้องค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่สมาชิกชมรมท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลังและร่วมกันทบทวนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชมรม  เพื่อให้ชุมชนมีกรอบและเป้าหมายในการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมีศักยภาพและความพร้อมในการยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานต่อไปในอนาคต

เรื่องน่าสนใจ

 21-23 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 1664396580
28 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO 1664311380
อพท.4 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1664253900