องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 ชวนน้องมาเล่าเรื่อง

1660034760
ขนาดตัวอักษร

          อพท.๔ ร่วมเทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น ยกระดับความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการ  และการกระจายผลประโยชน์ของชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  อพท.๔ ยกระดับเยาวชน ชุมชนชาวเมืองสวรรคโลกสร้างมูลค่าและขีดความสามารถ   ในการบริหารจัดการ เสริมสร้างมาตราฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านมาตราฐาน CBT THAILAND ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (อพท.๔)

          กิจกรรมในครั้ง จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรนักสื่อความหมายท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ฝึกลงพื้นที่จริงเส้นทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคนเมืองบางขลัง กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โรงนาบ้านไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกพร้อมคณะครู ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคนเมืองบางขลัง เจ้าหน้าที่ทีมท่องเที่ยว เทศบาลเมืองสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่อพท.๔ โดย นักเรียนผู้อบรม นำความรู้ไปปฏิบัติใช้จริงในช่วงงานเทศกาล "หวันโลก Way of Life กลับบ้านหาแม่" ซึ่งเทศบาลเมืองสวรรคโลก เตรียมรถรางไว้บริการนักท่องเที่ยว เที่ยวชมเมืองสวรรคโลก ได้แก่ ศาลหลักเมือง วัดสว่างวรอารมณ์ สตรีทอาร์ท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก  สถานีรถไฟสวรรคโลก  ชมการแสดง สินค้างานคาร์ฟจังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตรงข้ามโรงเรียนป้วยมิ้ง

  

 

เรื่องน่าสนใจ

 21-23 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 1664396580
28 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO 1664311380
อพท.4 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1664253900