องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ปลูกป่าลดก๊าซ

1660188900
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ อพท.๔ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย และสาขาทุ่งเสลี่ยม ณ ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง หมู่ที่ ๑ ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม   จ.สุโขทัย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ อบต.ไทยชนะศึก และโรงเรียนแม่ทุเลา กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และร่วมกันรักษาป่าของชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง”