องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

26-27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้จัดกิจกรรมยกระดับชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง) ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1659023820
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้จัดกิจกรรมยกระดับชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง) ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการศึกษาดูงานชุมชนท่าขันทอง จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน โดยการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรอาจารย์เสนาะจิตร สิริเลิศธีรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล รวมทั้งแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร แฟ้มผลงานและรายละเอียดต่างๆ สำหรับเตรียมรับการประเมินต่อไป