องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. รับรางวัล คนดี คนเก่ง คนกล้า

1663297380
ขนาดตัวอักษร

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DASTA’s Nan Youth Club) เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยโครงการที่ อพท. เสนอเข้ารับรางวัลนี้ ได้แก่ โครงการองค์กรพัฒนาผู้นำและการขยายเครือข่ายดีเด่น ผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมรับรางวัลนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 74 หน่วยงาน และจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 หน่วยงาน โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและการพัฒนาคนไทยให้เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า” ให้มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง