องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. พร้อมเสิร์ฟ 5 กิจกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานสากล สู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ

1663317600
ขนาดตัวอักษร

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เข้าร่วมเสวนาในงาน "รวมพลคนท่องเที่ยว" ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2564 มีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คนจากทั่วประเทศ และได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้กล่าวว่า อพท.ได้พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ และพร้อมเสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ตลอดจนบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำไปเสนอขายต่อนักท่องเที่ยว ได้แก่ ต้นแบบกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ต้นแบบกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตลาดไมซ์ และต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล

ปัจจุบัน อพท. มีพื้นที่พิเศษต้นแบบในการดูแลรวม 6 แห่ง  ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. ยังได้เห็นชอบตามที่ อพท. เสนอประกาศพื้นที่พิเศษ อีก 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และพื้นที่พิเศษเชียงราย โดยเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป