องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ จัดการประเมิน CBT Thailand ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ (บ้านจ่าก้อง)

1663321920
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) จัดประชุมและประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๒ เพื่อเพิ่มมูลค่าขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษให้ตอบสนองต่อตลาดท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ (บ้านจ่าก้อง) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

       กิจกรรมภาคเช้าลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การแสดงศิลปะพื้นบ้านเพลงฉ่อย กิจกรรมโยนกล้า ยิงหนังสติ๊ก ชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ ต่อด้วยนั่งรถท้องถิ่นชมวิถีชีวิตชุมชน กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทุ่งเนินพยอม เยี่ยมชมโฮมสเตย์ชุมชน และทำกิจกรรมไม้คนรักษ์โลก

       กิจกรรมภาคบ่าย โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า ผู้ประกอบการจากบริษัท Sukhothai Bicycle Tour และสำนักงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ตรวจเอกสารและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับชุมชน ในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยว เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ (บ้านจ่าก้อง) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไปในอนาคต