องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2565

1663577160
ขนาดตัวอักษร

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนของ อพท. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี มอบโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

โดยมีองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 75 รางวัล

ทั้งนี้ อพท. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในกลุ่มองค์กรภาครัฐ พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นเช่นกัน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวถึงการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ อพท. ว่า“อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน มีปรัชญาการทำงานด้วยการมีส่วนร่วม Co-Creation ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ” เพื่อให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานของ อพท. ให้มีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร