องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. คิกออฟ เปิดตัวพื้นที่พิเศษฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1663813680
ขนาดตัวอักษร

 

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ICC HAT YAI) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในพิธี  พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเล เสน่ห์ลุ่มน้ำ การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาจะเป็นอย่างไร เมื่อได้เป็นพื้นที่พิเศษ” โดยมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท.  นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นายนภดล ชูพูล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่กว่า 200 คน ร่วมรับรู้และเป็นสักขีพยาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อยกระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากล โดยใช้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)  มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand และมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard (STMS)  มาพัฒนาและยกระดับให้กับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คือจัดชิมอาหารพื้นถิ่นหายาก  โซน “แล” จัดแสดงภาพถ่ายและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  และโซน “ลอง” จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำ Workshop ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

กิจกรรมฯ ครั้งนี้ อพท. ได้นำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 3 จังหวัดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มาร่วมจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและสัมผัสประสบการณ์ภายใต้แนวความคิด “ลิ้ม ลอง แล” โดยในส่วนของโซน “ลิ้ม” นอกจากนี้ อพท. ยังเตรียมจัดกิจกรรมฯ รูปแบบนี้อีกเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมให้เกิดในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ได้อย่างครอบคลุม เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการตลาด  การยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานำไปสู่การเพิ่มและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป