องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตกแต่งอาหารเชิงสร้างสรรค์"

1661763000
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบตกแต่งอาหารเชิงสร้างสรรค์" เพื่อยกระดับการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ให้แก่ชุมชนเป้าหมายในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จำนวน 8 ชุมชน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมโดย อาจารย์ปรมะ รอดม่วง ผศ.ดร. พิรมาลย์ บุญธรรม และผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านออกแบบตกแต่งอาหารท้องถิ่น สู่การยกระดับในเชิงสร้างสรรค์ ให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจและสามารถเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ดียิ่งขึ้น

 

โดยการจัดกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และทดลองทำอาหารเมนูท้องถิ่นของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งออกแบบตกแต่งจานในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาตกแต่งให้มีความสวยงามและมีความสร้างสรรค์ โดยมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนะนำแนวทาง เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำองค์ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารต่อไป