องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แผนแม่บท สู่แผนยุทธศาสตร์ อพท.4

1664424780
ขนาดตัวอักษร

แผนแม่บทบูรณาการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (พ.ศ.2556-2565) สู่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570)

 

วิสัยทัศน์ เดิม : เมืองมรดกโลกที่สร้างสรรค์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่คงคุณค่าและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ใหม่ : เมืองมรดกโลกที่สร้างสรรค์การท่องเที่ยวด้วยคุณค่าทางประวิติศาสตร์ ผสมผสานวัฒนธรรมแห่งวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ เดิม

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  อนุรักษ์คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งมรดกโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและอนุรักษ์เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนด้านการตลาดการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1  อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและสืบสานวัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นถิ่น รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างเครือข่าย กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

ใชเกณฑ์ GSTC เป็นกรอบแนวคิดในการบรรจุโครงการต่างๆ เข้าไปในแผนยุทธศาสตร์