องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.3 ร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรภาพยนตร์ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

1660888200
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565

อพท.3 ร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรภาพยนตร์ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 11 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และองค์ประกอบของการผลิตภาพยนตร์ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรการศึกษาด้านภาพยนตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำหลักสูตรภาพยนตร์ไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและสามารถบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป