องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.8 ร่วมประเมินโครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กร่าง จ.เพชรบุรี

1667460960
ขนาดตัวอักษร

  

 

             เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อพท.8 รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมประเมินโครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กร่าง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างรองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์พสุกิตติ์ จันทร์แจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และกำหนดทิศทางการออกแบบอัตลักษณ์ของชุมชน และ เพื่อออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ของชุมชน ตามที่นักวิจัยได้เคยประชุมหารือขอรับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงาน อพท.8 และผู้นำชุมชนบ้านไร่กร่าง

           ชุมชนบ้านไร่กร่าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก โดย อพท.8 ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหาร โดยเฉพาะเมนู “ยำหัวโหนด” ซึ่งได้รับความนิยมและชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ “วิถีตาล รักษ์ความพอเพียง” ที่เริ่มมีสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ ใช้เป็นสถาที่สร้างเสริมประสบการณ์แก่เยาวชน ผลงานวิจัยที่นักวิจัยส่งมอบแก่ชุมชน ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ ฟอนต์อัตลักษณ์ มาสคอต สื่ออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายบอกทาง ป้ายบนยนพานหะนำเที่ยว สแตนดี้ เข็มกลัด หมวก     ผ้ากันเปื้อน บรรจุภัณฑ์ และฉลากบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ผลการประเมินโครงการสรุปว่า ผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง สร้างการจดจำแก่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ชุมชนสามารถนำไปผลิตเพิ่มเติมได้เอง รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้อื่นๆ ได้อีกด้วย