องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.8 หารือความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1668489900
ขนาดตัวอักษร

 

          เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.8 เข้าพบหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ และ อาจารย์        ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีศึกษาชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)

               ทั้งนี้ อพท.8 มีเป้าหมายจะพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการยกระดับสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (wellness Tourism)          ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ถูกต้องตามหลักวิชาการสาธารณสุข และสามารถเข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง ผลการหารือ คณะวิจัยยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงาน อพท.8 ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายการพัฒนาของ อพท.8 นำผลการวิจัยไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยินดีร่วมดำเนินการและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง แก่ อพท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายการยกระดับสถานะความยั่งยืนแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับสากล ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก นอกจากนี้ ยังมอบเอกสารผลการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวให้กับ อพท.8 อีกด้วย