องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ชูข้อมูล เพื่อผลักดันเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยให้แก่คณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

1669169940
ขนาดตัวอักษร

              วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ นายณัฐพงค์ บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย ให้แก่คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดยทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำมาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ระหว่างสุโขทัยกับสุพรรณภูมิ ในการนี้ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ได้นำเสนอข้อมูลเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมืองสุโขทัยซึ่งได้การคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก ๔ เมืองของ UNESCO และนำผลการดำเนินงานของ อพท.๔ ที่ผ่านมา และแผนงานของ อพท.๔ ที่จะดำเนินการต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

            ผลจากการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความสนใจถกแถลงซักถามข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เป็นอย่างมาก และได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอข้อมูล และมีแผนจะเดินทางมาเยี่ยมเยียน สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ในอนาคต นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้รับข้อมูลและเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของ อพท.๔ และจะนำข้อมูลที่ได้รับไปผลักดันส่งเสริมจังหวัดสุโขทัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักทางภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) รองรับนักท่องเที่ยวตลาดมูลค่าสูง กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป