องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

1668396900
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ดร.ประครอง สายจันทร์  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)  ได้มอบหมาย นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ และนายปสันน์ วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่พื้นที่พิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาดังกล่าว ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยในการนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) ได้มอบแบบศูนย์เรียนรู้และแสดงผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๔ ของ อพท. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต่อไป