องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ร่วมผลักดันสนับสนุนการจัดงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ" ประจำปี ๒๕๖๕

1669624440
ขนาดตัวอักษร

            วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔    และนายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ อพท.๔ เข้าประชุม             การเตรียมการจัดงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ" ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการจัดงาน     ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมพงษ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน     ทุกท่าน ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย

          ในการประชุมครั้งนี้ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดแสง สี เสียง เล่าเรื่อง  เมืองศรีสัชนาลัยเฉลิมฉลอง ๔ UNESCO และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้สนับสนุนคูปองกิจกรรม CT ให้กับนักท่องเที่ยว    สร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่ อพท.๔ ไปพัฒนา นอกจากนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดงานในเรื่องเน้น   การแต่งกายผ้าไทยของผู้เข้าร่วมงาน ส่งเสริมรูปแบบการจัดงานแบบ Green Market ตลาดที่เป็นมิตรกับต่อสิ่งแวดล้อม     โดยการนำวัสดุธรรมชาติ อาทิ ภาชนะใบตอง จากวิสาหกิจชุมชนคลองกระจง เป็นต้น มาใช้ตามแนวทางนโยบาย BCG      ของรัฐบาล อพท.๔ ได้เสนอขอพื้นที่ จำนวน ๑ ซุ้ม โดยภายในซุ้ม บริการชุดผ้าไทย บริการจุดถ่ายภาพเสมือนจริง virtual dressing room และดึงเยาวชนในพื้นที่มาแต่งกายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ สอดคล้อง          ตามแนวทาง เมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ต่อไป