องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.2 ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการดำเนินงานปี 2566

1673578860
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 นายไมตรี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ อพท.2 ลงพื้นที่ชุมชนท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนมะค่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเส้นทางโคราช จีโอพาร์ค และเป็นชุมชนต้นแบบที่ อพท.2 ดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว และการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2566 โดยมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

 

         ในการนี้ ชุมชนฯ และ อพท.2 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การท่องเที่ยวตามเส้นทางโคราช จีโอพาร์ค ในอนาคตต่อไป