องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

FAM Trip การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกหางวัง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

1673581740
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดกิจกรรม FAM Trip การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกหางวัง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย มีดร.ณภัทร ภัทร์ธราธร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกล่าวต้อนรับคณะ ร่วมทริปและถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนต่อไปไปอนาคต