องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

"เกาะหมาก" รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

1678156200
ขนาดตัวอักษร

          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบตราสัญลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2565 ให้ "เกาะหมาก จังหวัดตราด" พร้อมยกย่องให้เป็นเกาะต้นแบบพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม "Low Carbon Destination" (โล คาร์บอน เดซทิเน-ชั่น) แห่งแรกของประเทศไทย