องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.5 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่ม่วง สัมผัสวิถีท้องถิ่น กินข้าวแลงซุมกัน แคมป์ปิ้งบ้านบ้าน วิ่งเทรลชุมชน

1679642460
ขนาดตัวอักษร

    วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และยกระดับศักยภาพของชุมชน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานเกณฑ์การพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย (CBT Thailand) ณ ชุมชนบ้านไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
    โดย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 มอบหมายให้ นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ รักษาการรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ที่ดูแลพื้นที่กลุ่มโซนอำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่ ร่วมลงพื้นที่กับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่ม่วง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย (CBT Thailand) และเป็นการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (พ.ศ. 2565 - 2570) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ไว้ว่า “เมืองน่าพักผ่อน และเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล” ผลของการทำงานร่วมกันจะส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเพื่อความยั่งยืนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป