องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1713768060
ขนาดตัวอักษร

ITA 2024
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ -  1 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบ กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP และระบุรหัสเพื่อยืนยันตนก่อนเข้าสู่แบบวัดการรับรู้ EIT ของหน่วยงาน

รายละเอียดเมื่อคลิ๊ก banner 
          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานกับ  อพท. ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคล ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  และมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงาน เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/vq0bft หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน