องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย

1682663340
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2566 นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 1 ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย และเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน