องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

1684400340
ขนาดตัวอักษร

 

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อพท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่เข้ามาศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของ อพท.  โดยมี นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นผู้นำคณะ

          ในการนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้นำเสนอนำบทบาทภารกิจ ผลงานสำคัญของ อพท. แนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อพท. และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของ อพท. ในการกำหนดเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่ตั้ง