องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี กับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย

1684848840
ขนาดตัวอักษร

 

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สพข. ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ โรงแรมศรีอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพิเศษ 7 เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดร.คัชพล จั่นเพชร ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยว สพข. บรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในบริบทของ อพท. นอกจากนั้น ยังได้มีการเปิดคลิปสัมภาษณ์ Mr. Ronny Loppies Director of Ambon Music Office ผู้แทนเมืองอัมบอน ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนเมืองอัมบอนภายใต้ UCCN: city of music และการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านดนตรี

           

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างเมือง สุพรรณบุรี กับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของใบสมัครการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกการดําเนินงานภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมสร้างความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนระดับนโยบาย ภาคเช้า 2) กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการขับเคลื่อนระดับภาคชุมชนท้องถิ่น ภาคบ่าย และ 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับเมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนต่อไป