องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพพื้นที่เพื่อตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ

1685095020
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 บูรณาการความร่วมมือกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพพื้นที่เพื่อตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ กลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ วิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม ชุมชนาเกลือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถช่วยเหลือตนเองและนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย