องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566

1684983540
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ และมีความพร้อมรองรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 5 แห่ง เข้าร่วมการประเมินศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ โดยสถานประกอบการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป