องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 เดินทัพยกระดับเยาวชนเมืองแห่งการเรียนรู้สุโขทัย จัดกิจกรรม " Dasta 4 Camp For Creative Kids "พัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ณ จังหวัดพิษณุโลก

1685609700
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จัดกิจกรรม "Dasta 4 Camp For Creative Kids" ร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายเยาวชน ชุมชนท่องเที่ยว วิทยากรจาก EQ Group และทีมงาน อพท.4 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ยกระดับเมืองสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา ชุมชนท่องเที่ยว มีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตามพันธกิจของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษ 4 ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด การส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลายช่องทางสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง social media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสุโขทัย จาก 5 อำเภอ ในพื้นที่พิเศษ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชนในบ้านเกิดของตนเองโดยเฉพาะ ด้านเทคโนโลยี หรือสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถช่วยเติมเต็มการดำเนินงานของผู้ใหญ่ สร้างมิติด้านความยั่งยืน ก่อเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เกิดชุมชนแห่งความสุขต่อไป