องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.8 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เนื่องในวัน พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

1685640900
ขนาดตัวอักษร

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท. ๘ รับมอบหมายเป็นผู้แทน อพท. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เนื่องในวัน พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ณ บริเวณอนุสารีย์คอซู้เจียง โดยนายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ร่วมกันโบกธงปล่อยรถสองแถวไม้สีแดง ซึ่งเป็นพาหนะเอกลักษณ์ท้องถิ่น พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ บริเวณค่ายเจ้าเมืองระนองและแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าระนอง รวมทั้งศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่ ๕ ครั้งเสด็จประพาสแหลมมาลายู มีพลับพลาที่ประทับชื่อพระที่นั่งรัตนรังสรรค์และพระราชวังนิเวศคีรี ขณะนี้ กรมศิลปากรอยู่ระหว่างการบูรณะอาคารเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง

 

 

          ค่ายเจ้าเมืองระนอง เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง ก่อสร้างโดย คอซู้เจียง อดีตเจ้าเมืองระนอง ซึ่งได้รับพระราชทานนามสกุล ณ ระนอง ซึ่งชาวเมืองระนองถือว่าวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคอซู้เจียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จะจัดพิธีบวงสรวง การแสดงทางวัฒนธรรม การเชิดสิงโต และการแสดงแสงสีเสียงประกอบดนตรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพผ่านประวัติศาสตร์จังหวัดระนองอย่างยั่งยืน นำโดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง และผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) ทั้งนี้ จังหวัดระนองมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำพุร้อนและสภาพแวดล้อมคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการทำเมืองแร่ของคนระนองในอดีต ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้จังหวัดระนองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดมูลค่าสูง ต่อไป