องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ

1619091120
ขนาดตัวอักษร

ท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ

         พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง(อพท.3) ขอเสนอการท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริ ให้แก่ประเทศไทย โดยโครงการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อพท.3 ได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ขอบวัดญาณสังวรารามวนมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานภายใต้โครงการหลายหน่วยงานได้แก่ 

1.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

4.โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

5.โครงการงานวิชาการเกษตร

6.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบ้านอำเภอ

7.โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

9.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง

10.โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11.มูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

12.มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)