องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

1700568060
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

          ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ได้ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ ก้าวไปด้วยกันกับสมาพันธ์ฯ ปี 2567 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ ททท. สทท. สสว. ธกส. และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี มีวัตุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ได้พบปะและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนวางแผนรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

          ทั้งนี้ อพท. พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เผยแพร่องค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายในส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป