องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

บ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนหลากวัฒนธรรม

1701140340
ขนาดตัวอักษร

บ้านน้ำเชี่ยว ชุมชน 2 ศาสนา ความกลมเกลียวที่พัฒนาการท่องเที่ยวระดับรางวัล มาพบกับแบบอย่างความสามัคคีระหว่างชาวพุทธและมุสลิม ณ ชุมชนน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ที่ช่วยกันพัฒนาให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างเป็นระบบ จนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากมาย ประชากรของตำบลน้ำเชี่ยวเดิมเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือสำเภามาค้าขายสินค้าที่ท่าเรือบ้านน้ำเชี่ยว และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ทำให้ชาวน้ำเชี่ยวส่วนหนึ่งเป็นคนไทย เชื้อสายจีน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ จำปา” อพยพหนีสงครามมาจากประเทศเขมร มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองน้ำเชี่ยว ชาวพุทธและมุสลิมสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ จึงทำให้พี่น้องทั้งสองศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันในตำบลน้ำเชี่ยวอย่างสันติสุขด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมา เชิญมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน ชมมัสยิดมัสยิดอัลกุบรอ ชมสาธิตการทำงอบใบจาก ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิตชาวประมง เดินข้ามสะพานวัดใจที่กล่าวกันว่าหากใครมาที่บ้านน้ำเชี่ยวแล้วไม่ได้ข้ามสะพานวัดใจถือว่ามาไม่ถึง และที่ขาดไม่ได้เมื่อมาถึงแล้วต้องหาทานให้ได้นั่นคือ “ข้าวเกรียบยาหน้า” ที่เป็นอาหารทานเล่นเป็นอาหารของชาวมุสลิม