องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เกาะหมาก Low Carbon Destination

1701395640
ขนาดตัวอักษร

เกาะหมาก Low Carbon Destination

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอน โดยมีตัวช่วยอย่าง "Koh Mak Low Carbon Calculator" เครื่องมือออนไลน์สำหรับคำนวณ

การปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทุก ๆ ภาคส่วนในพื้นที่เกาะหมาก เพื่อต่อยอดการพัฒนาให้เกาะหมากเป็นต้นแบบ
แหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกต่อไป รวมถึงให้นักท่องเที่ยว สถานประกอบการและทุกภาคส่วนได้มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการลดคาร์บอนและรักษ์โลกไปพร้อมกัน