องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว

1625638200
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. นำโดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. และ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานฯ และได้กำหนดการเดินทางมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จากนั่นเดินทางไปสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา) และเดินทางชมการท่องเที่ยวด้านเกษตรอินทรีย์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรบ้านดงเย็น ต่อไป