องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รู้จัก “คุ้งบางกะเจ้า”

1625586480
ขนาดตัวอักษร

พื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” อยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เกิดจากการตวัดโค้งของแม่น้ำ มี ลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รูปกระเพาะหมู ล้อมรอบด้วยลำน้ำเจ้าพระยาจึงเรียกว่า “คุ้งกระเพาะหมู”

ในอดีต มีต้นไม้ ป่าชายเลน และสวนผลไม้หนาแน่น จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีคลองและร่องสวนที่น้ำสามารถเข้าถึงได้ ผืนดิน จึงมีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดพามา ทำให้สามารถปลูกไม้ผลนานาพันธุ์ได้ผลผลิตที่มีรสชาติแตกต่าง จากที่อื่น นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่ามายาวนาน ทั้งวัฒนธรรมของ ไทย มอญ และจีน คุ้งบางกะเจ้าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึงมีสภาพเป็นป่า 3 น้ำคือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว และตำบลบางกะเจ้า มีเนื้อที่ประมาณ 11,819 ไร่ มีประชากร 12,703 ครัวเรือน ประชากร 39,259 คน มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 58 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 5,600ไร่

จัดเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นปอดของคนเมือง ปัจจุบันมีคนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในด้านการท่องเที่ยว ขี่จักรยาน และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศจำนวนมาก เมื่อปี พ.ศ. 2549 นิตยสาร Time Magazine ได้ประกาศยกย่องให้พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าเป็น “The Best Urban Oasis of Asia” ทำให้คุ้งบางกะเจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >> แผนแม่บทบางกระเจ้า