องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมเสริมพลังภาคการท่องเที่ยวไทย สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สู่เป้าหมายการทำงานปี 2567

1705485360
ขนาดตัวอักษร

          อพท. ร่วมเสริมพลังภาคการท่องเที่ยวไทย สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สู่เป้าหมายการทำงานปี 2567 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท ใช้ 7 นโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี Soft Power เป็นขุมพลังผลักดันใหม่ 

          ใช้ธง🚩(1) เมืองไทยต้องเที่ยวได้ทั้งปี ยกระดับการจัดเทศกาลต่างๆ ให้ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มเติมเจาะตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ 🚩(2) ใช้ Soft Power ขับเคลื่อนเป็น "Engine the New Power" นำการกีฬามาช่วยเสริมภาพลักษณ์ใหม่ ส่งผลต่อ demand ด้านการท่องเที่ยว 🚩(3) "เมืองไทยปลอดภัย " เน้นสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว สร้างการตัดสินใจเดินทางเที่ยวเมืองไทย สู่ปัจจัยการนำเข้ารายได้ภาคการท่องเที่ยว ทั้ง Hospitality และ Safety 🚩(4) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจาก "ประชาชนในท้องถิ่น" เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืนแก่การท่องเที่ยว 🚩(5) ใช้การท่องเที่ยวเชื่อมโยง Facility ทางอากาศ ทางน้ำ ทางบก และเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 🚩(6)ขับเคลื่อนการกีฬาให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลักดันให้เมืองไทย เป็นศูนย์กลางการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เช่น e-Sport สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 🚩(7) เตรียมผลักดันกองทัพนักกีฬาไทย สู่การแข่งขันระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศในรายการใหญ่ เรียกเม็ดเงินตามกลับไทยได้อีก....ชื่นใจไทยแลนด์🇹🇭