องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงานสำคัญ

1706428080
ขนาดตัวอักษร

          อพท. จับมือ 4 หน่วยงานสำคัญ Green Destinations  และ Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO)  และสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศแห่งเอเชีย (Association of Asia Ecotourism Network) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในบริบทของเอเชีย โดยมุ่งเน้นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ต่อยอดจากความร่วมมือโครงการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินงานมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสริมมิติของการสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น การลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หรือการดำรงรักษาวัฒนธรรมที่ดีซึ่งเป็นจุดแข็งของภูมิภาค