องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เมืองเก่าน่านกับการจัดการขยะตามหน้าที่ทางสังคม

1707379680
ขนาดตัวอักษร

1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Environment & Climate 

Green Destination Top 100 Stories เป็นการเล่าเรื่องราวความยั่งยืนหรือความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยว ที่นำเสนอถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมไปถึงผลกระทบที่ได้รับต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่แหล่งท่องเที่ยวต้องนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการจัดการความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ

โดยแหล่งท่องเที่ยวสามารถนำเสนอประเด็นความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

  1. Business & Marketing
  2. Culture & Tradition
  3. Environment & Climate
  4. Government, Reset & Recovery
  5. Nature & Scenery
  6. Thriving Communities

 

เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการจัดการความยั่งยืนประจำปี 2023 จะเป็นอย่างไร มาติดตามไปด้วยกันนะคะ 

ในช่วงฤดูท่องเที่ยว เมืองเก่าของน่านประสบปัญหา "นักท่องเที่ยวล้นเมือง" เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เทศบาลน่านได้จัดตั้งตลาดกลางคืนกลางแจ้งที่ลานวัด เพื่อขยายขีดความสามารถในการรับรองนักท่องเที่ยวและเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้แก่ชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยประเภทและปริมาณที่ไม่เคยมีมาก่อน
 
เนื่องจากขีดความสามารถในการจัดการที่มีจำกัด เทศบาลจึงพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดตั้งจุดคัดแยกขยะภายในตลาดเพื่อแบ่งขยะออกเป็น 9 ประเภท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหา เนื่องจากการแยกขยะออกเป็น 9 ประเภท นั้นค่อนข้างยุ่งยากสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนั้น เทศบาลจึงจัดจ้างอาสาสมัครประจำจุดคัดแปรขยะเพื่อช่วยเหลือ ปรากฏว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ให้ความกระตือรือร้นมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลจึงมองเห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือกลุ่มนี้ให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม และสามารถหารายได้เสริมเล็กน้อย ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในเวลาว่าง ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าประทับใจ เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้มีความผูกพันและเห็นคุณค่าของเมืองเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปริมาณขยะเหลือทิ้งจากลานวัดลดลงจากประมาณ 1-1.5 ตันต่อวัน เหลือเพียงประมาณ 0.2 ตันต่อวัน ขณะเดียวกัน ขยะรีไซเคิลสามารถนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าได้ สร้างรายได้เสริม ซึ่งนำไปใช้เป็นกองทุนสนับสนุนอาสาสมัครที่ตลาดและสนับสนุนความต้องการในท้องถิ่น เช่น ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากไร้
 
สนใจอ่านเรื่องราวทั้งหมด https://www.greendestinations.org/nan-old-city-thailand/