องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความปลอดภัย

1708325340
ขนาดตัวอักษร

TRAT wellness & Safety tourism คือ อะไร

          การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความปลอดภัยจังหวัดตราด หมายถึง การเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เช่น การรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเมนูสุขภาพหรือเมนูอาหารเป็นยา การนวด สปา เข้ารับบริการแพทย์ทางเลือก การทำอิฐบล๊อกรักษ์โลก  ย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ พายซัพบอร์ด คายัค แล่นเรือใบ ฯลฯ ในสถานประกอบการที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จัดเตรียมไว้รองรับ โดยสรุป คือ

  • มีกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ

  • ได้มาตรฐานทางสุขลักษณะ

  • มีพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน 3 ชั่วโมง

  • มีเมนูชูสุขภาพ

  • มีเมนูอาหารเป็นยา